Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden Dieet Compleet

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen.
Onder opdrachtgever wordt verstaan alle patiënten, cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

2. Verhindering
Indien de opdrachtgever verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt.
Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, of via de e-mail te worden gedaan.

3. Tarieven
Dieetadvisering is opgenomen in de basisverzekering, voor 3 klokuren per kalenderjaar (8-12 consulten).
In sommige gevallen zijn extra uren dieetadvisering opgenomen in een aanvullende polis.
Dieet Compleet hanteert de tarieven voor dieetadvisering zoals zij door het NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) zijn vastgesteld. Voor huisbezoeken bestaat daarnaast een uittoeslag, ongeacht reisafstand en reistijd.
Voor de meest actuele tarieven kunt u kijken op de pagina Tarieven, of navragen bij uw diëtist. 

4. Betaling en declaraties
In vervolg op het genoemde in artikel 3, zal de diëtist indien mogelijk de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt de opdrachtgever een factuur. In dat geval is de opdrachtgever zelf betaling verschuldigd, direct bij levering van de dienst(en). De opdrachtgever kan Dieet Compleet ook machtigen om het verschuldigde bedrag te innen.

5. Uitblijven van betaling
Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten,

6. Incasso
De diëtist is in het hierboven onder artikel 4 en 5 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten.
In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.

7. Verschuldigdheid
Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

8. Aansprakelijkheid
Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

9. Klachten
Indien u een klacht heeft over de diëtist of over Dieet Compleet, bespreekt u dit dan eerst met ons.
Lees hier verder over klachten.

10. Bevoegde rechter
Alle geschillen welke tussen Dieet Compleet en de opdrachtgever mochten ontstaan in verband met tussen partijen gesloten overeenkomsten zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Alkmaar.

11. Depot
Deze voorwaarden zijn per 15 januari 2013 opgenomen in depot bij de Kamer van Koophandel Alkmaar onder nummer 37152807 met ingang van welke datum al onze eventuele eerdere Algemene Voorwaarden als vervallen moeten worden beschouwd.