Vergoedingen

Tarieven per 1 januari 2018

Dieet Compleet heeft met alle zorgverzekeraars een contract. Dieetbehandeling zit in het basispakket en kan daarmee invloed hebben op uw eigen risico. Onderstaande tarieven gelden als u geen aanvullende polis hebt, of uw aanvullende polis extra uren dieetadvisering niet vergoedt.

Behandeling per kwartier € 16,00

In deze praktijk is hiervan afgeleid:

1e consult (4 x kwartier) € 64,00
Kort 1e consult (3 x kwartier) € 48,00

Vervolgconsult (1x kwartier) € 16,00
Vervolgconsult (2x kwartier) € 32,00

Toeslag voor huisbezoek tot 10 km. € 15,00
tot 25 km. € 20,00
meer dan 25 km. € 25,00

Niet nagekomen vervolgconsult* € 16,00
Niet nagekomen 1e consult* € 48,00

Toelichting behandeltijd
De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:
1. de directe tijd: de tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent;
2. de indirecte tijd: de tijd die de diëtist besteedt aan o.a. het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies, het informeren van de verwijzer en het registreren van uw gegevens. Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig.
Een consult bestaat uit directe en indirecte tijd.
De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.

* Indien u verhinderd bent om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient u de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt. Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, of via de e-mail te worden gedaan.
Dieetadvisering wordt gedeeltelijk gedekt door de basisverzekering van alle zorgverzekeraars. De eerste drie behandeluren (8-12 consulten) per kalenderjaar worden vergoed.
De verzekerde hoeft geen eigen risico te betalen indien de vergoeding van dieetadvies plaatsvindt via de zogenoemde ‘ketenzorg’ waar huisartsen en diëtisten onder vallen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de diagnose diabetes, COPD of CVRM.
In andere gevallen is het eigen risico wel toepassing. Uitzondering hierop zijn kinderen tot 18 jaar oud: voor hen geldt geen eigen risico.
In sommige gevallen zijn extra uren dieetadvisering opgenomen in een aanvullende polis. Indien er geen extra uren dieetadvisering in uw zorgverzekering is opgenomen, zult u die kosten zelf moeten betalen.
Dieet Compleet hanteert de tarieven voor dieetadvisering zoals zij door het NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) zijn vastgesteld. Voor huisbezoeken bestaat daarnaast een uittoeslag,